Swema 3000 PC-program

Swema 3000 PC-program

SwemaTerminal 2

SwemaTerminal 2 är ett gratisprogram för Windows 10. Det överför lagrade mätdata från Swema3000 (Note book och Log book) till en PC över USB.
SwemaTerminal 2 kan sortera LOG och LOGP filer och presentera dessa grafiskt.
Med hjälp av programmet kan man uppdatera Swema 3000 med senaste mjukvara (överföra fil).
Programmet kan också logga mätvärden online från Swema 3000 med ett tidsintervall från 0,1 s eller långsammare.

Ladda ned och extrahera
Ladda ned genom att välja en av de två länkarna nedan. Extrahera ur den nedladdade filen de tre förpackade filerna till en mapp "SwemaTerminal 2" i bibliotek på din PC.
T.ex. C:Program(x86)/Swema/SwemaTerminal2

SwemaTerminal files.zip (635 kB)

SwemaTerminal files.7z (2 MB)


Installera USB driver för Swema 3000
1. Kör filen CDM Setup.exe genom att dubbelklicka på den. Vid förfrågan tillåt programmet att göra ändringar på datorn. Klicka sedan på: Extract, Nästa; Slutför. Vänta tills du får meddelandet:"FTDI CDM drivers have been successfully installed". Obs: Innan programmet SwemaTerminal 2 går att köra måste du också följa nedanstående punkter.
2. Anslut en probe på “Swema 3000”.
3. Slå på Swema 3000.
4. Ändra kommunikationen till "USB" i Meny 2 i Swema 3000.
5. Anslut USB-kabeln mellan “Swema 3000” och PC.
6. Windows hittar drivern automatiskt och installerar den. Installationen av USB-drivern i PC:n är klar.

Överför data från Swema3000 till din PC
1. Starta programmet SwemaTerminal 2.
2. Anslut USB kabel mellan instrumentet och PC.
3. Slå på Swema3000.
4. Skapa kontakt mellan Swema 3000 och PC:n klicka på ”search”, Programmet hittar Swema 3000, klicka på ”Open” för att initiera kommunikationen mellan instrumentet och PC:n. Texten ”Device is ready” visas till höger om ”Open” knappen. De sparade mätvärdena i Swema 3000 kan nu överföras till PC:n.
5. Välj i menyn 1 i Swema 3000, filen som ska överföras till PC:n. Tryck på ”Print”, mitten knappen under displayen. Sparade mätvärdena från instrumentet läses av och skrivs ut längst ner i textfönster till vänster. Mätvärdena kan sedan sparas, kopieras till urklipp, eller rensas. Det är också möjligt att öppna tidigare sparad data.
6. En graf kan presenteras över de loggade värden i den vita ytan till höger i programmet. Välj om LOG eller LOGP använts och sortera värden. "Sort data from Swema3000" För LOGP måste man ange om Swa 03 eller Swa 31 använts.
7. Klicka i vilken storhet som du vill visa till vänster om grafen. Tex. barometer, Vavg, Vmax, Vmin, stdD (medel, max, min-, och standardavvikelsen på hastighetet), T (temperaturen).
8. Sorterade data kan sparas i textfil eller rensas. Sorterade sparade data kan inte öppnas igen i programmet.
9. Loggning online kan ske, men här kan inga grafer visas. Välj intervall och starta loggning i nedre vänstra hörn.

Kalibreringsprotokoll
För att få ut en givares kalibreringsprotokoll tryck "RETURN" på tangentbordet.
(Givaren måste vara ansluten till instrumentet.)
För att få ut Swema3000:s kalibreringsprotokoll tryck "v" på tangentbordet.
Swema AB, Org.nr. 556052-5551